ประกาศต่างๆของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
วันที่ประกาศ ชื่อ
20 มกราคม 2023 การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
19 มกราคม 2023 การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
17 มกราคม 2023 การดำเนินการการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในพื้นที่
10 มกราคม 2023 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26 ธันวาคม 2022 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
22 ธันวาคม 2022 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3
20 ธันวาคม 2022 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
13 ธันวาคม 2022 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว
13 ธันวาคม 2022 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2 )
07 ธันวาคม 2022 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
07 ธันวาคม 2022 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
02 ธันวาคม 2022 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
30 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
30 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
25 พฤศจิกายน 2022 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
24 พฤศจิกายน 2022 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตาย
21 พฤศจิกายน 2022 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
15 พฤศจิกายน 2022 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2565
13 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 ตุลาคม 2022 ประกาศสภา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
20 ตุลาคม 2022 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
07 ตุลาคม 2022 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2565
06 ตุลาคม 2022 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
03 ตุลาคม 2022 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 15
03 ตุลาคม 2022 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง