การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ประกาศ ณ วันที่ : 14/03/2022วันนี้ เวลา 8.30 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำกล่าวการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากบุคคลทั่วไป

12345