การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o1 โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
o2-1 ข้อมูลคณะผู้บริหาร ข้อมูลคณะผู้บริหาร
o2-2 ข้อมูลหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้อมูลหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล
o3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o7-1 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
o7-2 กิจกรรม กิจกรรม

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o8 Q&A Q&A
o9 Social Network Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ นโยบายไม่รับของขวัญ
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน