ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 29/09/2022วันนี้ (29 ก.ย. 65) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนที่จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โดยมีการพิจารณา เรื่อง การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นาย ธีรพงษ์ กาญจนวัฒนกิจ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ

และมีเรื่องพิจารณา จำนวน 2 ญัตติ ดังนี้

1. ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 870,000 บาท

2. ญัตติ การพิจารณาขออนุมัติกันเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้กันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 12 โครงการ รวมจำนวนเงินที่ขอกันเงินทั้งสิ้น 7,100,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป

11114141