ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศ ณ วันที่ : 16/10/2022นายจักรกฤษณ์ จันทราภรณ์ศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ลำดับที่ 1 (มีผู้สมัครเพียงรายเดียว) ได้คะแนนรวม 1,058 คะแนน

 

1