การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 11/11/2022วันนี้ (11 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ชั้น 2 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2565 ก่อนเปิดการประชุม ได้มีการเชิญผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เพื่อให้ที่ประชุมได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า และประปาในพื้นที่ หลังจานนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุม มีเรื่องแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในการของบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรี และแจ้งรายงานสถานะการเงินของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี การบริหารงาน โครงการต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ หลังจากนั้นได้มีการพิจารณาการจัดสรรเงินช่วยเหลือเทศบาลสมาชิกในภาคตัวันออก กรณีมีสาธารณภัย โดยที่ประชุมมีมติให้สำรองเงินส่วนนี้ไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ

444451