ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 23/11/2022วันนี้ (23 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ก่อนที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาญัตติต่างๆ ได้มีการแนะนำ นายจักรกฤษณ์ จันทราภรณ์ศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ได้รู้จัก
หลังจากนั้นได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 ญัตติ คือ
1. การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 1,129,700 บาท
2. การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ที่ประชุมเสนอ นายจักรวาล นิยมวานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และนายวัชรธนิน ใจคง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
3. ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ตาม พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น
4. การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ที่ประชุมเสนอ นายธีรพงษ์ กาญจนวัฒนกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1