ประชุมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 09/12/2022วันที่ (9 ธ.ค. 65) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ดำเนินการประชุมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยที่ประชุม เสนอนางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายณรงค์ อรุณวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

5

 

5

 

5

 

5

 

5