การประชุมเพื่อเลือกสรรคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ : 30/05/2022วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมเพื่อเลือกสรรคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยบุคลากรครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดดอนตาล โรงเรียนวัดทองทั่ว โรงเรียนวัดเนินสูง

14

1

11