การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 22/06/2022วันนี้ (22 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ชั้น 2 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 โดยมีนายบุญธรรม เทพพิชัย ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี และนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนา ให้แก่สมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรีได้รับทราบ

 

การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียด ดังนี้

1.คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ที่แต่งตั้งโดยนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

2.รายงานการรับมอบเอกสารการเงินและบัญชี

3.การรับมอบทรัพย์สินสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

4.การจัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

5.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

 

หลังจากนั้น ได้ร่วมกันพิจารณา 4 เรื่อง ดังนี้

1.การจัดทำร่างข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

2.การจัดทำร่างระเบียบสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยการเงินและพัสดุ

3.การจัดทำร่างระเบียบสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยแผนงานและงบประมาณ

4.การจัดทำเสื้อ เครื่องหมายสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

 

ก่อนปิดการประชุม ได้แจ้งเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

2.การพิจารณาเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

3.การจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

 

111141111111