การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 19/08/2022วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และผู้แทนประชาคม เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 12

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 17,800 บาท คือ บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 17,800 บาท

และการพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 10,412,800 บาท ดังนี้

1. บัญชีโครงการเกินศักยภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อชุดสูบส่งน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งบประมาณ 10,000,000 บาท

2. บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 412,800 บาท

ซึ่งก่อนจบการประชุมประธานคณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้แจ้งว่า เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 19,547,200 บาท

1111155114