อบจ.จันท์ ส่งมอบท่อส่งน้ำ (HDPE) เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ : 19/08/2022อบจ.จันท์ ส่งมอบท่อส่งน้ำ (HDPE) เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันนี้ (19 ส.ค.65) นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ รับมอบท่อส่งน้ำ HDPE จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายอรรถพล พงษ์สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี และว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ คำรอด สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เป็นผู้ส่งมอบ ภายใต้โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยการจัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

1511