อบจ.จันท์ ส่งมอบท่อส่งน้ำ (HDPE) เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ : 22/08/2022อบจ.จันท์ ส่งมอบท่อส่งน้ำ (HDPE) เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

(22 ส.ค.65) นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับมอบท่อส่งน้ำ HDPE จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวันทิต ตั้งรักษาสัตย์ รองนายก อบจ.จันทบุรี เป็นผู้ส่งมอบ ภายใต้โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยการจัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

11141