ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 3/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 29/08/2022วันนี้ (29 ส.ค. 65) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้แทนประชาคมระดับตำบล เข้าร่วมประชุม
การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จำนวน 2 ฉบับ คือ
1. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 12 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 512,100 บาท
2. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เพิ่มเติมโครงการ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 23,791,500 บาท
ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ จะได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาฯ ทั้ง 2 ฉบับ ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป

44

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4