การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 16/09/2022วันนี้ (16 ก.ย 65) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีเรื่องพิจารณา จำนวน 2 ญัตติ ได้แก่

1.การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 13 จำนวน 4,251,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน 146 หน้า) เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 11 โครงการ ได้แก่

1.1 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ งบประมาณ 17,800 บาท (กองคลัง)

1.2 โครงการระบบสำนักงานอัจฉริยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ งบประมาณ 500,000 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

1.3 โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพ งบประมาณ 3,200 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

1.4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง สายคลองตานวม หมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 1,050,000 บาท (กองช่าง)

1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาลซอย 20 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 200,000 บาท (กองช่าง)

1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรดาวเรืองซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 196,000 บาท (กองช่าง)

1.7 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายวัดดอนตาล (ช่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจฯ-สะพานหนองน้ำเย็น) หมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 500,000 บาท (กองช่าง)

1.8 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายหลัง อส. หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 444,000 บาท (กองช่าง)

1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไชยยันต์ ซอย 7 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 500,000 บาท (กองช่าง)

1.10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 500,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)

1.11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าน้ำตกคลองนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 340,000 บาท (กองช่าง)

โดยนำงบประมาณเหลือจ่าย หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ในแต่ละแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ และรายการ มาบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดีกว่าปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมถ้าเราไม่ดำเนินการใด ๆ เลย

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 12,000 บาท

 

114111411111565511111