เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดกิจกรรม Kick off "ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดจันทบุรี"

ประกาศ ณ วันที่ : 03/11/2022วันนี้ (3 พ.ย. 65) เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรม Kick off "ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดจันทบุรี" โดยมีนางสะอาด  อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ นายสราวุธ  อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลฯ นางสาววิไล  อัตถาหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ คณะครูและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Kick off "ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดจันทบุรี" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์  ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดจันทบุรี

1

 

1

 

1

 

1

 

1