การประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ : 29/11/2022วันนี้ (29 พ.ย. 65) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด  อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีนายชูชาติ  เนตรจรัส ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 10 ชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
การประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ในวันนี้ เป็นการร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของชมรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ทั้งในด้านจิตใจ และในด้านสุขภาพร่างกาย จึงมีการนัดหมายการประชุมในวันนี้ เพื่อปรึกษาหารือก่อนที่จะดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต่อไป

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1