เจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองดาวเรือง (ระยะที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ : 06/06/2022เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสุวรรณ  เจริญพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมคลองดาวเรือง (ระยะที่ 2)

5141