ประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 วัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดจันทบุรี และอำเภอเมืองจันทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ : 27/09/2022วันนี้ (27 ก.ย. 65) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ และการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ วัดทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดสถานที่รองรับประชาชน การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ และมีการชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงบริเวณพลับพลามณฑลพิธี ปรับปรุงฟลอร์ในพระอุโบสถและทางเดินระหว่างพระอุโบสถ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระอุโบสถ และปรับปรุงผิวจราจรทางเข้าวัดทองทั่ว รวมถึงการก่อสร้างวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ บริเวณถนนสายหน้าอุโบสถวัดทองทั่ว

4444444