หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ ชื่อ
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ฉบับ 64 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
14/03/2022 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
14/03/2022 หลักเกณฑ์เกี่ยวการพัฒนาบุคลากร 65
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย 2558
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ. 2562
14/03/2022 แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
14/03/2022 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของเทศบาล
14/03/2022 หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน ฉบับ 57 เงินเดือนใหม่ 2559
14/03/2022 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ฉบับ 53 การประเมิน กลั่นกรอง
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
14/03/2022 การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนท้องถิ่น
14/03/2022 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
14/03/2022 สิทธิประโยชน์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 2562
14/03/2022 หลักเกณฑ์การอบรมครูก่อนเลื่อนวิทยฐานะ
14/03/2022 หลักเกณฑ์เกี่ยวการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ 2558
14/03/2022 ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง ค่าครองชีพ
14/03/2022 ระเบียบการลาของผู้บริหารท้องถิ่น
14/03/2022 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
14/03/2022 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมิน
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพัฒนาข้าราชกาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 2562
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู พ.ศ.2562
14/03/2022 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่
14/03/2022 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ลว 9 พ.ค.61(ล่าสุด)