ประกาศต่างๆของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
วันที่ประกาศ ชื่อ
10 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
09 มีนาคม 2023 ประกาศสภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี พ.ศ.2566
09 มีนาคม 2023 ประกาศสภา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
08 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5
01 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
27 กุมภาพันธ์ 2023 การควบคุมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ปี 2566 จังหวัดจันทบุรี
24 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4
13 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2565
20 มกราคม 2023 การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
19 มกราคม 2023 การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
17 มกราคม 2023 การดำเนินการการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในพื้นที่
10 มกราคม 2023 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 ธันวาคม 2022 ประกาศสภา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
26 ธันวาคม 2022 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
22 ธันวาคม 2022 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3
20 ธันวาคม 2022 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
13 ธันวาคม 2022 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว
13 ธันวาคม 2022 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2 )
07 ธันวาคม 2022 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
07 ธันวาคม 2022 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
02 ธันวาคม 2022 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
30 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
30 พฤศจิกายน 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
25 พฤศจิกายน 2022 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ