ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ ณ วันที่ : 16/09/2022