คำสั่งด้านงานบริหารงานบุคคล
วันที่ประกาศ ชื่อ
27 ตุลาคม 2022 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
20 ตุลาคม 2022 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเทศบาล (เฉพาะราย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)
28 กันยายน 2022 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
19 กรกฎาคม 2022 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง)
06 มิถุนายน 2022 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง
01 มิถุนายน 2022 คำสั่งการมอบหมายงานของสำนักปลัดเทศบาล
01 มิถุนายน 2022 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองการศึกษา
01 มิถุนายน 2022 คำสั่ง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี
01 มิถุนายน 2022 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองสาธารณสุข
01 มิถุนายน 2022 คำสั่งการมอบหมายงานของกองคลัง
01 มิถุนายน 2022 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
01 มิถุนายน 2022 คำสั่งมอบหมายงานของกองวิชาการและแผนงาน
27 พฤษภาคม 2022 คำสั่งมอบหมายงานตามนโยบาย เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 2564
27 พฤษภาคม 2022 คำสั่งมอบหมายงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
27 พฤษภาคม 2022 คำสั่งมอบหมายงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565