วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 “ พัฒนาเมืองโดยประชาชน พัฒนาคนโดยการศึกษาและอาชีพ ” 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพของคนด้วยหลักคุณธรรม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นสังคมที่พึ่งตนเองช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมความพร้อมของทุนที่มีอยู่ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผสมผสานเศรษฐกิจชุมชนที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า

๕. พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม พัฒนาการคมนาคมและระบบการบริการสาธารณูปโภค ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

๖. ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

๗. การเมืองมีการพัฒนาอย่างโปร่งใสตามแนวทางประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้