กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่ประกาศ ชื่อ
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
07 ธันวาคม 2021 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
07 ธันวาคม 2021 ประมวลกฎหมายที่ดิน
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542