กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่ประกาศ ชื่อ
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
07 ธันวาคม 2021 ประมวลกฎหมายที่ดิน
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
07 ธันวาคม 2021 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
07 ธันวาคม 2021 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535