ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ : 14/12/2022วันนี้ (14 ธ.ค. 65) นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศพด.วัดดอนตาล ศพด.วัดเนินสูง และศพด.วัดทองทั่ว เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านสุขอนามัย โดยเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการป้องกัน COVID - 19 การเว้นระยะห่าง และชี้แจงมาตรการให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ๆ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ทั้ง 3 ศูนย์

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1