หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ ชื่อ
28/03/2023 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากร ในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
27/01/2023 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565
27/01/2023 ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรคไวรัสโคไรนา2019หรือโควิด19 พ.ศ.2565
27/01/2023 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565
27/01/2023 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565
27/01/2023 ประกาศ กทจ จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
27/01/2023 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565
14/03/2022 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของเทศบาล
14/03/2022 หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน ฉบับ 57 เงินเดือนใหม่ 2559
14/03/2022 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ฉบับ 53 การประเมิน กลั่นกรอง
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
14/03/2022 การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนท้องถิ่น
14/03/2022 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
14/03/2022 สิทธิประโยชน์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 2562
14/03/2022 หลักเกณฑ์การอบรมครูก่อนเลื่อนวิทยฐานะ
14/03/2022 หลักเกณฑ์เกี่ยวการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ 2558
14/03/2022 ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง ค่าครองชีพ
14/03/2022 ระเบียบการลาของผู้บริหารท้องถิ่น
14/03/2022 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
14/03/2022 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมิน
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพัฒนาข้าราชกาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 2562
14/03/2022 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู พ.ศ.2562
14/03/2022 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่