มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่ประกาศ ชื่อ
16/02/2023 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ2565 และการส่งเสริมมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566
14/02/2023 บันทึกการแจ้งเวียนการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
14/02/2023 บันทึกเสนอการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการส่งเสริมมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566
07/04/2022 การแจ้งเวียน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 พร้อมมาตราส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 2565
29/03/2022 มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
07/06/2021 ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน
07/06/2021 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน