นายสราวุธ อินทะพันธุ์
ปลัดเทศบาล

นางสุวิมล หนูงาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวรพงษ์ รอตเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.วิไล อัตถาหาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวรพงษ์ รอตเจริญ
ผอ.กองช่าง รก.ผอ.กองการศึกษา

นางสุภิดา ลิ้นทอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ