นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค
นายกเทศมนตรี


นางสะอาด อุดมศรีลาภ
รองนายกเทศมนตรี

นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี


นายอำนวย ไชยะโม
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณรงค์ อรุณวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี