ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.โคกสูง
4 ก.ย. 2558 \\ 1455 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 3 กันยายน 2558 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา คณะศึกษาดูงานได้ขอเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรชมรมฯ จำนวน 550 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อขยายผลนำไปปรับใช้กับชุมชนของเทศบาลตำบลโคกสูง และในช่วงกลางวันมีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่าง ทต.พลับพลานารายณ์ และทต.โคกสูง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง