ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
26 พ.ย. 2558 \\ 1369 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เนื่องในโอกาสประเพณีวันลอยกระทง เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานวันลอยกระทงให้กับชุมชนย่อยต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน จำนวน 5 ชุมชน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนั้น ได้คำนึงถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่คนไทยได้อนุรักษ์ไว้มาช้านาน และสนับสนุนให้คนไทยรุ่นลูก รุ่นหลาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทงนี้ สืบไป…

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง