ประกาศ เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
22 ม.ค. 2559 \\ 2079 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ด้วยเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีนโยบายในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในชุมชน เส้นทางคมนาคม และแหล่งท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความสะอาด ปัญหาขยะ ป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนการปลูกฝังวินัยให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ในฐานะราชการท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลรักษาในที่สาธารณะตามมาตรา 50(1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 16 (17) (23) และ (27) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอความร่วมมือดังนี้
1.จัดระเบียบทางเท้าไม่ให้มีการวางสิ่งของรุกล้ำทางเดิน (ฟุตบาท) สาธารณะ
2.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตด้วย
3.รถบรรทุกกรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่นรั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคล่งครัดต่อไป
เทศบาลฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์และประชาชนทั่วไปได้ทราบการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ของทางเทศบาลฯ หากท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล โทร 039-418498

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง