ประกาศ เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
1 ก.พ. 2559 \\ 1155 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ด้วยระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามปกติชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล

แก่วงศ์ตระกูลตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมา จึงมีการจุดธูป เทียน ประทัด และเผากระดาษ เงินกระดาษทองกันมาก กิจกรรมดังกล่าวหากระมัดระวังไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ประกอบกับในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีการสัญจรด้วยยานพาหนะตามเส้นทางคมนาคมอย่างคับคั่ง เพื่อเดินทางไปจับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้ รวมถึงเดินทางกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดอารามและศาลเจ้า ตลอดจนเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ จึงมีโอกาสเกิดอุบัติภัยทางถนนจนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จึงขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า และหน่วยงานต่างๆ ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติดังนี้

 

๑.   ระมัดระวังการใช้ไฟ เตาแก๊ส และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ไม่จุดธูปเทียนหรือเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้  โดยไม่มีผู้อยู่ดูแล

 

๒.   การจุดประทัดจะทำให้เกิดประกายไฟ จึงต้องไม่แขวนและจุดในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือเป็นเชื้อเพลิง เช่น ใกล้สายไฟฟ้า กองผ้า กองหนังสือ ฯลฯ

 

และขอให้เก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟได้ง่ายไว้ในที่ปลอดภัย

 

๓.     การเผากระดาษเงินกระดาษทอง ต้องทำในภาชนะที่ไม่ติดไฟ ไม่เผาในบริเวณที่มีลมแรง ต้องคอยระวังไม่ให้กองไฟใหญ่จนเกินไป และต้องระวังไม่ให้เศษกระดาษหรือเศษวัสดุที่เผาที่ยังติดไฟปลิวไปในบริเวณอื่น

 

๔.     ก่อนออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่า ธูป เทียน หรือกระดาษที่เผาไว้ดับหมดแล้ว

 

๕.   อย่าก่อไฟหรือจุดไฟเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลบริเวณข้างทาง เพื่อลดปัญหาหมอกควันบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน และดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้ออกมาบนท้องถนน

 

๖.   ขอความร่วมมือร้านค้า งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานที่ที่กฎหมายกำหนด ห้ามจำหน่ายให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี และในเวลาห้ามจำหน่ายตามที่กฎหมายกำหนด

 

๗.   งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่หรือโดยสารรถทุกชนิด

 

๘.   ขอให้ผู้ใช้รถตรวจสอบและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและขณะใช้รถใช้ถนน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ้งกระทรวงมหาดไทย

 

และจังหวัดจันทบุรี เน้นหนักในการบังคับใช้กฎหมาย ๑๐ มาตรการได้แก่

 

 

 

๑)       ๑) ไม่สวมหมวกนิรภัย        ๒) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย  ๓) เมาสุรา

 

    ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย      ๕) ความเร็วเกินกำหนด        ๖)ไม่มีใบขับขี่

 

    ๗) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร    ๘) ขับรถย้อนศร                  ๙) แซงในที่คับขัน

 

    ๑๐) ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ

 

ผู้ที่ฝ่าฝืน กระทำความผิดใน ๑๐ มาตรการดังกล่าว อาจถูกเปรียบเทียบในอัตราโทษสูงสุด

 

 

 

                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.. ๒๕๕๙Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง