โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
11 ก.ค. 2559 \\ 1247 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๙ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ โดยคัดเลือกชุมชนย่อยที่ ๙ (คลองเตยพลอยสยามรวมใจพัฒนา) เป็นชุมชนนำร่อง มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ โดย นางสาววิไล  อัตถาหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และบรรยายวิธีการทำปุ๋ยหมักด้วยวิธีการฝังกลบ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นางสะอาด  อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ และยังมีการจับฉลากรับของรางวัลต่างๆมากมาย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการ ร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อความสะอาดในชุมชน

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง