ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
31 ส.ค. 2559 \\ 992 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรี นายสนิท สิ้นมูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งมีการบรรยายในเรื่อง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนางไพมวล  บัวเผื่อน ประธานกรรมการ ป.ป.จ.จันทบุรี 

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง