กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
13 ก.ย. 2559 \\ 1095 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งเป็นโรคระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงสถานการณ์การติดเชื้อภายใน เขตอำเภอเมืองจันทบุรี ซึ่งมีนายสุวิทย์  โพธิปัทมะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ประธานชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลคลองนารายณ์ และตำบลพลับพลา

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง