โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
6 ต.ค. 2559 \\ 1125 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 ผู้บริหาร นำโดย นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ทั้ง ๑๐ ชุมชน ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทำกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นการเปิดตลาดนัดขยะรีไซเคิล ให้กับประชาชนที่มีขยะรีไซเคิล ในครัวเรือนแต่ละชุมชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในจังหวัดจันทบุรีโดยผ่านหน่วยงานส่วนกลางคือเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ กำหนดราคาการรับซื้อและชั่งตวงอย่างเป็นธรรม

ซึ่งจะดำเนินการกิจกรรมโครงการตลาดนัดรีไซเคิลของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งส่วนใหญ่ขยะที่นำมาขายมีมากกว่า ๒๐ ชนิด เช่น ขวด แก้ว พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม กระดา ฯลฯ ลดปริมารขยะและการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า มีเทคนิคการแยกขยะอย่างถูกวิธีมีเงินเก็บออมกับกองทุนต่างๆได้ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ กองทุนผู้สูงอายุ กลุ่มสัจจะต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์การเกษตร ฯลฯ และการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการตลาดนัดรีไซเคิลเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จะกำหนดจัดทุกวันที่ ๖ ของทุกเดือนRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง