โครงการบูรณาการแผนชุมชนและการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
13 พ.ย. 2559 \\ 1073 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบูรณาการแผนชุมชนและการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายสราวุธ  อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน กลุ่มมวลชนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลปัญหาความต้องการด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองและการบริหาร จากแผนชุมชนที่มีการคัดเลือกจากการประชาคมจัดลำดับความสำคัญ เพื่อมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมตามโครงการในวันนี้ จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ประชาชนนำเสนอปัญหาความต้องการด้านต่างๆ นำมาคิดวิเคราะห์ ตกผลึก เป็นประเด็นปัญหา/โครงการ บรรจุในแผนชุมชนเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้กับชุมชนต่อและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน

Rate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง