ประกาศ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
26 ม.ค. 2560 \\ 948 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ปัจจุบันอาคารบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียนและสถานที่ราชการในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์และบริเวณใกล้าเคียงมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังปลูกอยู่อย่างใกล้ชิดกัน หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วจะสามารถลุกลามไหม้แผ่ขยายพื้นที่อย่างกว้างขวางออกไปได้โดยง่าย

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย

                ปัจจุบันอาคารบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียนและสถานที่ราชการในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์และบริเวณใกล้าเคียงมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังปลูกอยู่อย่างใกล้ชิดกัน หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นแล้วจะสามารถลุกลามไหม้แผ่ขยายพื้นที่อย่างกว้างขวางออกไปได้โดยง่าย

                เพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า หรือถ้าหากเกิดขึ้นก็สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วมิให้ลุกลาม จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และขอให้ร้านค้าหรือผู้มีอาชีพล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัย ให้เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

                เกษตรกรควรใช้วิธีไถกลบแทนการเผาตอซังและฟางข้าว ผู้ที่มีที่ดินว่างเปล่าเป็นป่าหญ้าป่าโขมงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ควรใช้วิธีแผ้วถางและขุดหลุมฝังกลบ ไม่ควรทำการจุดไฟเผาเพื่อกำจัดวัชพืช เพื่อลดมลพิษในอากาศและลดปัญหาหมอกควัน หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟเผา ขอให้ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้ลุกลามเข้าไปสร้างความเสียหายให้แก่เรือกสวนไร่นาและอาคารบ้านเรือนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๔๖-๐๙๓๙Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง