โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
5 เม.ย. 2560 \\ 863 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายชูชาติ เนตรจรัส ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์กล่าวรายงาน

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดแนวร่วมของกลุ่มผู้สูงอายะและเกิดการร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ มีสมาชิกครั้งแรก ๗๒๐ คน และในปัจจุบัน มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๖ คน มีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกทุกคน ตั้งแต่สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด คลอดบุตร สวัสดิการค่าจัดการศพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล สวัสดิการความชราสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด และสวัสดิการอื่นๆที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ดีขึ้น ทำให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตเลี้ยงตัวเองได้ โดยมีการจัดกิจกรรม บริการตัดผมผู้สูงอายุ จัดนิทรรศการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และในช่วงสุดท้ายมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องจากใกล้เข้าสู่วันปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง