ประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
5 เม.ย. 2560 \\ 936 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก

 ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ อุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงเวลาใกล้ค่ำที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือมีหมอกควันบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นสภาพถนนและการจราจรไม่ชัดเจน นอกจากนี้การขับขี่รถโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจรนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบกับขณะนี้ยังไม่ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง บางครั้งมีลมพัดแรง เสี่ยงต่อการเกิดและลุกลามของอัคคีภัยจนยากต่อการควบคุมได้

                                ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จึงขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

                                ๑. ระมัดระวังการใช้ไฟ เตาแก๊ส และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนออกจากบ้านขอให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่จุดธูปเทียน เปิดเตาแก๊ส เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่มีผู้อยู่ดูแล เพื่อป้องกันอัคคีภัย

                                ๒. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ อย่าก่อไฟหรือจุดไฟเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลบริเวณข้างทางเพื่อลดปัญหาหมอกควันบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนน และดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้ออกมาบนท้องถนน

                                ๓. ขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทาง ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสถานที่ที่กฎหมายกำหนด ห้ามจำหน่ายให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี และในเวลาห้ามจำหน่ายตามที่กฎหมายกำหนด

                                ๔. ขอความร่วมมือผู้ที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณงาน งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่หรือโดยสารรถทุกชนิด

                                ๕. ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้างเร่งดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จก่อเทศกาล หากไม่เสร็จขอให้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และขอความร่วมมือให้หยุดดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๖๐

                                ๖. ขอให้ผู้ใช้รถตรวจสอบและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่พร้อม ระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎหมายและมีวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา

                                ๗. ขอความร่วมมือประชาชนเล่นสงกรานต์ในพื้นที่สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์อย่างเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อปลูกฝังจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเยาวชน และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง