รอง.ผว.จันทบุรี พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการ “ถนนสวยด้วยมือท้องถิ่น”
12 มิ.ย. 2560 \\ 889 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ต้อนรับนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ “ถนนสวยด้วยมือท้องถิ่น” ซึ่งเทศบาลฯได้เลือกถนนสายวัดเนินสูง หมู่ ๑๒ บ้านเนินสูง ส่งเข้าประกวด โดยมีการปรับซ่อมบำรุง และตบแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้ เช่น ยางรถยนต์ สืบเนื่องมาจากจังหวัดจันทบุรีได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ด้วย “การลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะที่คัดแยก ณ แหล่งกำเนิดที่ต้นทาง” เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓Rs-ประชารัฐ ในบริเวณถนน ทางเดินสาธารณะภายในพื้นที่และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี.....by งานประชาสัมพันธ์

Rate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง