ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
31 ต.ค. 2560 \\ 792 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มุ่งเสริมสร้างคุณภาพในการบริการประชาชนอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดีมีจิบริการและดำเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เทศบาลฯจึงได้เข้าร่วมใน “แนวทางปฏิบัติของภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557” โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้

                   1) บริหารงานและปฏิบัติงานด้านหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

                   2) ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ความสามารถ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนิยมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต

                   3) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เจ้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ

                   4) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง