โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
13 พ.ย. 2560 \\ 739 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ มาตรา ๒๔ ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้ดำเนินมาครบรอบระยะเวลา ๔ ปี และผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ เทศบาลฯ จึงได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการจะยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในแต่ละชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง