โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๑
1 พ.ค. 2561 \\ 664 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๑

ณ วัดเนินสูง ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยมีนายสราวุธ  อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานเทศบาล ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง ที่จัดทำตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกิจกรรมภายในโครงการ ได้รับฟังพระธรรมเทศนา จากพระครูธรรมวงศ์วรางกูร เจ้าอาวาสวัดเนินสูง และทำความสะอาดศาลาการเปรียญวัดเนินสูงRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง