โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
8 ก.ย. 2561 \\ 504 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 8 ก.ย. 61 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คุณศิณีพร สวัสดิไชย ที่ปรึกษากลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 “โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561” โดยมีนางสะอาด  อุดมศรีลาภ ในฐานะประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มสตรีอาสาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการนี้

กลุ่มสตรีอาสาฯพลับพลานารายณ์ เป็นองค์กรชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดแนวร่วมของสตรีและเกิดการร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว เพิ่มภาวะผู้นำของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาฯ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มสตรีอาสาฯ และให้เกิดการรวมตัวของสตรีในเขตเทศบาลฯ ในการช่วยเหลือสังคม

กลุ่มสตรีอาสาฯพลับพลานารายณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการกิจกรรมจากเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จำนวน 100,000 บาท และได้รับเงินสนับสนุนจาก คุณศิณีพร  สวัสดิไชย ที่ปรึกษากลุ่มสตรีอาสาฯพลับพลานารายณ์ จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากท่านได้เล็งเห็นว่า กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์นั้น เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีจิตสาธารณะ จึงต้องการที่จะสนับสนุนกลุ่มสตรีอาสาฯในการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง