ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 พ.ย. 2561 \\ 321 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมพนักงานประจำเดือน โดยมีการชี้แจงนโยบายของคณะผู้บริหารให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และยังได้รับเกียรติจาก นางประภัสสร  ศิริแสงชัยกุล อดีตท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

Rate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง