รายงานการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561
24 พ.ค. 2562 \\ 416 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด
รายงานของผู้สอบบัญชี คลิ๊ก!!!
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง