ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.โนนสะอาด
4 ก.ค. 2562 \\ 134 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัด ขอนแก่น

 

 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ ร.๙  ได้รับฟังการบรรยายสรุป โครงการคัดแยกขยะเปียกนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้น้อมนำโครงการพระราชดำริ มาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออก
Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง